SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ SIBIU
  • Pentru a anunța o urgență medicală
    Sunati la

    112

  • ASOCIAȚIA "DE LA NOI PENTRU NOI"
    AMBULANȚA SIBIU

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ
- SIBIU -

Angajări

Rezultatele la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante temporar de Asistent medical generalist debutant, posturi pe perioadă determinată în cadrul SAJ Sibi

Statia Sibiu Gavriloaia Rares Florin (proba scrisa 67,5, proba practica 89, interviu 95.33, rezultat final 83,94), Naum Adrian (proba scrisa 47,5, proba practica -, interviu -, rezultat final -), Spetcu Dragos Marian (proba scrisa 52,5, proba practica 83,33 interviu 96, rezultat final 72,27), Socaciu Ilie Adrian (proba scrisa 70, proba practica 37,33 interviu -, rezultat final -), Substatia Talmaciu Cârstea Ciprian Ioan (proba scrisa 72,5, proba practica 59,17 interviu 95, rezultat final 75,55). Având în vedere situația finală, comisia a declarat admisi pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical generalist, posturi pe perioadă determinată în cadrul SAJ SIBIU pe: - D-l Gavriloaia Rares Florin- Statia centrală Sibiu- D-l Cârstea Ciprian Ioan – Substatia Tălmaciu. Termenul de contestație de la final este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor. Afisat azi 24.07.2018 ora 18:00.

Rezultatele finale la concursul de Sofer autosanitară I

1. Ivan Dumitru (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 2.Polgar Adrian (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 3.Cosma Gheorghe (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 92 puncte, interviu 85,67, rezultat final 88,83 puncte-RESPINS), 4.Oprișcan Cosmin Gheorghe (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 92 puncte, interviu 52, rezultat final 72 puncte RESPINS), 5.Marcu Ioan (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 76 puncte, interviu 69, rezultat final 72,5 puncte- RESPINS) 6.Boabeș Claudiu Vasile (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 7.Tolciu Dumitru Cosmin (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 92 puncte, interviu 77,66, rezultat final 84,83 puncte RESPINS), 8.Bontea Mihail (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 100 puncte, interviu 89,33, rezultat final 94,66 puncte- ADMIS), 9.Stoica Nicolae (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 100 puncte, interviu 78, rezultat final 89 puncte- ADMIS), 10.Tăvală Ovidiu (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 11.Răhăian Dumitru Marian (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 12.Florea Ioan Radu (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 80 puncte, interviu 73,66, rezultat final 76,83 puncte-RESPINS), 13.Paștiu Mircea Răzvan (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 94 puncte, interviu 55,33, rezultat final 74,66 puncte-RESPINS), 14.Popa Constantin (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 15.Mândrean Florin Aurel (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 94 puncte, interviu 76,33, rezultat final 85,16 puncte-RESPINS), 16.Șerban Sorin (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 17.Stanciu Ioan (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 18.Matei Ciprian Ioan (probă eliminatorie-respins, probă scrisă -, interviu -, rezultat final RESPINS), 19.Grigore Constantin Nicolae (probă eliminatorie-admis, probă scrisă 66 puncte, interviu 65,33, rezultat final 65,66 puncte-RESPINS), Având în vedere situația finală, comisia a declarat admiși pentru ocuparea posturilor vacante de Sofer autosanitara I, post pe perioadă nedeterminată în cadrul SAJ SIBIU pe: - D-l Bontea Mihail - D-l Stoica Nicolae Termenul de contestație de la final este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de Statistician medical

1.Blaga Liliana (proba scrisă 100 puncte, interviu 94,66 puncte, rezultat final 97,33). 2.Marginean Alina Maria (proba scrisă 62,5 puncte, interviu 77,33 puncte, rezultat final 69,92 puncte), 3.Popa Anisoara Cristina (proba scrisă 70 puncte, interviu 79,66 puncte, rezultat final 74,83 pncte), 4.Popa-Luca Anamaria Andrada (proba scrisă 55 puncte, interviu 86,66 puncte, rezultat final 70,83 puncte), 5.Toader-Petra Carmen (proba scrisă 85 puncte, interviu 86,33 puncte, rezultat final 85,67 puncte). Având în vedere situația finală, comisia a declarat admis pentru ocuparea postului de Statistician medical, post pe perioadă nedeterminată în cadrul SAJ SIBIU pe: - D-na Blaga Liliana. Termenul de contestație de la final este de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor. Data afisarii rezultatelor finale: 19.07.2018 ora 15:00

Rezultat final pentru ocuparea postului de consilier juridic I cu ½ normă

Munteanu Vasile- 87 puncte- Admis, Turcu Nicolae- 67 puncte- Respins.

Rezultat concurs proba scrisă pentru ocuparea postului de consilier juridic I

Munteanu Vasile- Admis, Turcu Nicolae- Admis.

Rezultate proba scrisă -Concurs Sofer autosanitară I

1.Cosma Gheorghe-92 puncte, 2. Oprișcan Cosmin Gheorghe-92 puncte, 3.Marcu Ioan-76 puncte, 4.Tolciu Dumitru Cosmin-92 puncte, 5.Bontea Mihail-100 puncte, 6.Stoica Nicolae-100 puncte, 7.Florea Ioan Radu-80 puncte, 8.Paștiu Mircea Răzvan-94 puncte, 9.Mâdrean Florin Aurel- 94 puncte, 10.Grigore Constantin Nicolae-66 puncte.

Rezultate proba eliminatorie- Concurs Sofer autosanitara I

1.Ivan Dumitru-Respins, 2.Polgar Adrian-Respins, 3.Cosma Gheorghe-Admis, 4. Oprișcan Cosmin Gheorghe-Admis 5.Marcu Ioan- Admis, 6.Boabeș Claudiu Vasile-Respins, 7.Tolciu Dumitru Cosmin- Admis,8.Bontea Mihail-Admis, 9.Stoica Nicolae-Admis, 10. Tăvală Ovidiu-Respins, 11.Răhăian Dumitru Marian-Respins, 12.Florea Ioan Radu-Admis,13.Paștiu Mircea Răzvan-Admis, 14.Popa Constantin-Respins, 15.Mâdrean Florin Aurel-Admis, 16.Șerban Aurel-Respins, 17.Stanciu Ioan-Respins 18.Matei Ciprian Ioan-Respins, 19. Grigore Constantin Nicolae-Admis

Selectie dosare concurs Sofer autosanitara I

1. Ivan Dumitru - dosar admis pentru participare 2. Polgar Adrian - dosar admis pentru participare 3. Cosma Gheorghe- dosar admis pentru participare 4. Oprișcan Cosmin Gheorghe - dosar admis pentru participare 5. Marcu Ioan - dosar admis pentru participare 6. Boabeș Claudiu Vasile- dosar admis pentru participare 7. Tolciu Constantin Cosmin- dosar admis pentru participare 8. Bontea Mihail- dosar admis pentru participare 9. Stoica Nicolae- dosar admis pentru participare 10.Tăvală Ovidiu- dosar admis pentru participare 11. Răhăian Marian Dumitru- dosar admis pentru participare 12. Florea Ioan Radu- dosar admis pentru participare 13.Paștiu Mircea Răzvan - dosar admis pentru participare 14.Popa Constantin- dosar admis pentru participare 15. Mândrean Florin Aurel- dosar admis pentru participare 16. Șerban Sorin- dosar admis pentru participare 17. Stanciu Ioan- dosar admis pentru participare 18. Matei Ciprian Ioan- dosar admis pentru participare 19. Grigore C-tin Nicolae - dosar admis pentru participare.

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru posturile deSofer autosanitara IData proba scrisa: 18.07.2018

Selectia dosarelor pentru postul de Consilier juridic I – 1/2 post

1. Munteanu Vasile - dosar admis pentru participare 2. Turcu Nicolae - dosar admis pentru participare

Selectia dosarelor pentru postul de Statistician medical – 1 post

1. Popa Anisoara Cristina - dosar admis pentru participare 2. Toader Petrea Carmen - dosar admis pentru participare 3. Blaga Liliana- dosar admis pentru participare 4. Popa-Luca Anamaria-Andrada - dosar admis pentru participare 5. Marginean Alina-Maria - dosar admis pentru participare

Selectia dosarelor pentru posturile de Asistent medical generalist debutant – 2posturi

Statia Centrala Sibiu 1. Gavriloaia Rares Florin- admis 2. Naum Adrian - admis 3. Spetcu Dragos Marian – admis 4. Socaciu Ilie Adrian - admis Substatia Talmaciu 1. Carstea Ciprian Ioan – admis

2 posturi de șofer autosanitară I- Stația Centrală Sibiu.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și completată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: • Selecția dosarelor • Proba scrisă • Proba practică • Interviu Pentru a ocupa un post vacant temporar candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice conform art.3 i art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare astfel: Condiții generale de participare la concurs: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilorț vacante sunt: - Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului - 6 ani vechime ca ofer profesionist - Permis de conducere pentru ofer profesionist valabil pentru categoriile B și C. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, începând cu data de 26.06.2018 și până la 09.07.2018 și va conține următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice țorganizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să țateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) chitanță taxă concurs de 100 lei. Documentele de la punctele b, c și d vor fi prezentate ș i în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Concursul se va desfă șura în trei etape succesive după cum urmează: - Selecția dosarelor ț de înscriere va avea loc în data de 10.07.2018, pe baza îndeplinirii condi iilor de participare, iar rezultatul acesteia se va afișa în data de 10.07.2018 , cu men țiunea “ admis“ sau “ respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. - Proba scrisă, în data de 18.07.2018, ora 09:00. Rezultatul va fi afi at în maxim o zi șlucrătoare de la data finalizării probei cu men iunea “ ț admis“ sau “ respins“ la sediulServiciului de Ambulan ă Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. Interviul va avea loc în data de 20.07.2018, începând cu ora 09:00. La interviu vor participa doar candidații care au fost declarați amiși la probele anterioare.ț Sunt declarați admiși la proba scrisă și la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet. După afișarea rezultatelor finale candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora la sediul instituției sub sancțiunea decăderii din acest drept. BIBLIOGRAFIE 1. Codul rutier 2. Manual prim ajutor calificat – informare : Site-ul www.ms.gov.ro- Cap.5: pag 78-119, cap.6:pag 120-160, cap.8: pag 202-230, cap.12: pag 302-307, pag308-312, pag 315- 333, pag 342-346, cap.16: pag 443-449, cap.18:pag 482-485 și 487. 3. Manual – Întrebări și Răspunsuri pentru Ambulanțieri și Registratori de urgență. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, str. Constituției nr.19, telefon 0269/230194.

1 post de asistent medical generalist debutant, în cadrul Substației Tălmaciu

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și completată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: • Selecția dosarelor • Proba scrisă • Proba practică • Interviu Pentru a ocupa un post vacant temporar candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice conform art.3 i art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare astfel: Condiții generale de participare la concurs: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt: • Diplomă absolvire școală postliceală sau echivalentă Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, în perioada 28.06.2018 – 04.07.2018 și vor conține următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) chitanță taxă concurs de 100 lei. Documentele de la punctele b, c, i, d vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Concursul se va desfășura în trei etape succesive după cum urmează: - Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.07.2018, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, iar rezultatul acesteia se va afișa în data de 05.07.2018 , cu mențiunea “ admis“ sau “respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. - Proba scrisă, în data de 24.07.2018, ora 09:00. Rezultatul va fi afișat în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“ la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. - Proba practică și interviul vor avea loc în data de 26.07.2018, începând cu ora 09:00. La proba practică vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă, iar la interviu vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la probele anterioare. Sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică și la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet . După afișarea rezultatelor finale candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora la sediul instituției sub sancțiunea decăderii din acest drept. BIBLIOGRAFIE 1. Introducerea în medicina de urgență prespitalicească MANUAL SMURD 2016 2. Manual 1000 de întrebări și răspunsuri pentru asistenți medicali. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, Constituției nr.19, telefon 0269/230194.

1 post de asistent medical generalist debutant, în cadrul Stației Centrale Sibiu

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și completată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: • Selecția dosarelor • Proba scrisă • Proba practică • Interviu Pentru a ocupa un post vacant temporar candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice conform art.3 i art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare astfel: Condiții generale de participare la concurs: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt: • Diplomă absolvire școală postliceală sau echivalentă Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, în perioada 28.06.2018 – 04.07.2018 și vor conține următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) chitanță taxă concurs de 100 lei. Documentele de la punctele b, c, i, d vor fi prezentate în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Concursul se va desfășura în trei etape succesive după cum urmează: - Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.07.2018, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, iar rezultatul acesteia se va afișa în data de 05.07.2018 , cu mențiunea “ admis“ sau “respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. - Proba scrisă, în data de 24.07.2018, ora 09:00. Rezultatul va fi afișat în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“ la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. - Proba practică și interviul vor avea loc în data de 26.07.2018, începând cu ora 09:00. La proba practică vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă, iar la interviu vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la probele anterioare. Sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică și la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet . După afișarea rezultatelor finale candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora la sediul instituției sub sancțiunea decăderii din acest drept. BIBLIOGRAFIE 1. Introducerea în medicina de urgență prespitalicească MANUAL SMURD 2016 2. Manual 1000 de întrebări și răspunsuri pentru asistenți medicali. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, Constituției nr.19, telefon 0269/230194.

ERATĂ concurs statistician medical

Având în vedere că de la momentul publicării anunțului pentru postul de statistician medical și până la momentul organizării concursului, Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privie la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulație a acestor date,- cap. I, II, III IV, a fost abrogată, această lege a fost scoasă din bibliografia de concurs.

ERATĂ concurs 1/2 post consilier juridic

Având în vedere că s-a strecurat o eroare la publicarea pe site-ul Serviciul de Ambulanță Sibiu, a anunțului pentru concursul organizat pentru ½ post consilier juridic, calendarul concursului se va modifica astfel:- proba scrisă – 18.07.2018 ora 09:00- interviul - 20.07.2018 ora 09:00. Menționăm că eroarea a fost remediată

Nota modficare calendar consilier juridic I

Având în vedere că s-a strecurat o eroare la publicarea pe site-ul Serviciul de Ambulanța Sibiu, a anunțului pentru concursul organizat pentru ½ post consilier juridic, calendarul concursului se va modifica astfel: - proba scrisă 18.06.2018 ora 09:00 -interviul - 20.06.2018 ora 09:00 Menționăm că eroarea a fost remediată

Concurs 1/2 post de consilier juridic I

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacantă astfel: 1/2 post de consilier juridic I Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și completată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: Selecția dosarelor Proba scrisă Interviu Pentru a ocupa postul vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice conform art.3 și art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările ți completările ulterioare astfel: Condiții generale de participare la concurs: a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt: Diplomă de licență în specialitatea științe juridice Vechime în specialialitate minim 3 ani si 6 luni ( consilier juridic) Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, în perioada 21.06 – 04.07.2018 și va conține următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;  d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;  e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;  f) adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  g) curriculum vitae; h) chitanță taxă concurs de 100 lei. Documentele de la punctele b, c și d vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Concursul se va desfășura în trei etape succesive după cum urmează: Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.07.2018, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, iar rezultatul acesteia se va afișa în data de 05.07.2018 , cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. Proba scrisă, în data de 16.07.2018, ora 09:00. Rezultatul va fi afișat în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“ la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. Interviul vor avea loc în data de 19.07.2018, începând cu ora 09:00. La interviu vor participa doar candidații care au fost declarați amiși la proba scrisa. Sunt declarați admiși la proba scrisă, și la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet . După afișarea rezultatelor finale candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult o zi lucrătoare de la data afșării acestora la sediul instituției sub sancțiunea decăderii din acest drept. BIBLIOGRAFIE I. Cunoasterea legislației specifice - Legea nr. 53/2003 Codul Muncii- cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; - Ordin nr.1091/2006 privind aprobarea de transfer interclinic al pacientului critic; - Ordin nr.1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în fază prespitalicească; - Ordin nr.2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească. - Ordin nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale Titlului IV “Sistemul Național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” - Codul Civil; - Codul de Procedură Civilă ; - Codul Penal; - Codul de Procedură Penală; - Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; II. Cunoștințe de operare PC 1. Cunoștințe generale (Word, Excel) Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, str. Constituției nr.19, telefon 0269/230194.

1 post de statistician medical

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și șcompletată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: Selecția dosarelor, Proba scrisă, Interviu. Pentru a ocupa postul vacant candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice conform art.3 i art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare astfel: Condiâii generale de participare la concurs: a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România. Cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu, are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt: Diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii- Vechime minim 6 luni în activitate. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, începand cu data de 21.06.2018 și va conține următoarele documente: a)cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea șunor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice; d)copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie i/sau în specialitatea studiilor;ș e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f) adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae;h) chitanță taxă concurs de 100 lei.Documentele de la punctele b, c i d vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Concursul se va desfășura în trei etape succesive după cum urmează:-Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 05.07.2018, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, iar rezultatul acesteia se va afișa în data de 05.07.2018 , cu mențiunea “ admis“ sau “respins“, înso ită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. Proba scrisă, în data de 19.07.2018, ora 09:00. Rezultatul va fi afișat în maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei cu mențiunea “admis“ sau “respins“ la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet a instituției. Interviul va avea loc în data de 23.07,2018, începând cu ora 09:00. La proba practică vor participa doar candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă, iar la interviu vor participa doar candidații care au fost declarați amiși la probele anterioare.Sunt declarați admiși la proba scrisă, proba practică și la interviu candidații care au obinut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. Rezultatele finale vor fi afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu și pe pagina de internet .După afișarea rezultatelor finale candidații nemulțumiți pot depune contestație în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării acestora la sediul instituției BIBLIOGRAFIE. Cunoasterea legisla iei specificeț1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii.ț2. Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privier la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circula ie a acestor date,- cap. I, II, III IV. Manual de metode matematice în analiza stării de sănătate ( Petru Mureșan).șII. Cunoștinte de operare PC. Cunoștințe generale (Word, Excel)ș Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, str. Constituției nr.19 , telefon 0269/230194

Rezultatul examenului de promovare din data de 04.04.2018

Păușan Ioan Petru-ambulanțier- admis. Punctaj final 8,66.

Examen de promovare: de la șofer autosanitară I, la ambulanțier

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în Sibiu,str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează examen de promovare:1.- de la șofer autosanitară I, la ambulanțier Examenul constă în susținerea unei probe scrise. Proba scrisă în data de 04.04.2018, ora 9,00 la sediul unității. Bibliografie examen:1. Codul rutier.2. Manual cu întrebări și răspunsuri pentru ambulanțieri și registratori de urgență, editura RO-MA SIBIU 2014

Centralizator nominal privind rezultatele la concursul din data de 05.02.2018

Centralizator nominal privind rezultatele la concursul din data de 05.02.2018 pentru ocuparea unui post vacant de Sofer autosanitara I, post pe perioada nedeterminata in cadrul SAJ Sibiu. TAVALA OVIDIU-admis, TAREAN GHEORGHE PAVEL-absent, DAIAN CLAUDIU VASILE-admis, MARCU IOAN-admis, DRAGOMIR IOAN DANIEL-respins, OPRISCA COSMIN GHEORGHE-respins Avand in vedere situatia finala, comisia a declarat admis pentru ocuparea postului vacant de Sofer autosanitara I, post pe perioada nedeterminata in cadrul SAJ SIBIU pe DAMIAN CLAUDIU VASILE

1 post de sofer autosanitară I- Substatia Tălmaciu

Concursul se va desfasura astfel: Proba scrisă în data în 05.02.2018, ora 09:00 Proba practică si interviul în data de 07.02.2018, ora 09:00. Conditiile specifice necesare în vederea participării la concurs si a ocupării functiei vacante sunt: Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului, 6 ani vechime ca sofer profesionist, Permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru categoriile B si C. Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 12.01.2018, ora 15:00, la sediul unitătii. Relatii suplimentare la sediul din Sibiu, str. Constituiei nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194

1 post de asistent medical generalist (PL)- Stația CentralăSibiu

Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în 08.01.2018, ora 09:00 Proba practică și interviul în data de 11.01.2018, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor vacante sunt: - Diplomă de absolvire a școlii în domeniu - 6 luni vechime ca asistent medical Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 22.12.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

1 post de asistent medical generalist (PL principal)- Substația Tălmaciu

Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în08.01.2018, ora 09:00 Proba practică și interviul în data de 11.01.2018, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor vacante sunt: 1 post de asistent medical generalist (PL principal)- Substația Tălmaciu - Diplomă de absolvire a școlii în domeniu - 5 ani vechime ca asistent medical Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 22.12.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

- 1 post de asistent medical generalist (PL principal)- Substația Tălmaciu - 1 post de asistent medical generalist (PL)- Stația CentralăSibiu

Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în10.01.2018, ora 09:00 Interviul în data de 12.01.2018, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt - Diplomă de licență - Vechime în specialialitate minim 6 ani si 6 luni Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 22.12.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

1 post de economist IA

Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în10.01.2018, ora 09:00 Interviul în data de 12.01.2018, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt - Diplomă de licență - Vechime în specialialitate minim 6 ani si 6 luni Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 22.12.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

1 post de economist IA

Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în 27.11.2017, ora 09:00 Interviul în data de 29.11.2017, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt> Diplomă de licență- Vechime în specialialitate minim 6 ani si 6 luni ( achiziții publice)Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 16.11.2017, ora 15:00, la sediul unității.Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

Rezultatele examenului pentru ocuparea posturilor de medic specialist MF din data de 25.10.2017

COSTINAȘ ADINA IOANA Absent MUNTIU ADRIAN Admis POPESCU CONSTANTIN Admis

Examen de promovare soferi si referenti de specialitate

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează examen de promovare: 1.- de la șofer autosanitară II, la șofer autosanitară I Examenul constă în susținerea unei probe scrise. Bibliografie examen: Codul rutier. Manual cu întrebări și răspunsuri pentru ambulanțieri și registratori de urgență, 2. de la referent de specialitate II, la referent de specialitate I Bibliografie examen: Legea nr. 16/1996- Legea Arhivelor Naționale cu modificările și completările ulterioare. H.G. nr.1204/2007 privind asigurarea forței de muncă la mobilizare și pe timpul stării de război. 3. de la referent de specialitate II, la referent de specialitate I Bibliografie examen: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Legea nr. 307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor. Examinarea va avea loc în data de 24.10.2017, ora 9,00 la sediul unității.

Concurs: 2 posturi de medic specialist Medicină de Familie

CONCURS pentru ocuparea, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu-Stația centrală Sibiu: - 2(două) posturi de medic specialist Medicină de Familie. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: cerere în care se menționează postul pentru care dorește să candideze, copie xerox de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional, copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs, dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455, alin.1, lit. e sau f, la art.541, alin.1, lit.d ori e, respectiv la art.628, alin.1, lit.d sau e din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, copia actului de identitate în termen de valabilitate, chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 lei. Înscrierile la acest concurs se fac până la data de 02.10.2017. Concursul se va desfășura în data de 25.10.2017. Relații suplimentare se pot obține la Compartiment RUNOS, tel.0269/230194 sau la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, Str.Constituției nr.19.

Examen promovare operator registrator

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează examen de promovare: 1.- de la operator registrator de urgență, la operator registrator de urgență principal. Examenul constă în susținerea unei probe scrise. Proba scrisă în data de 28.09.2017, ora 9,00 la sediu unității. Bibliografie examen: 1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Titlul IV, Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat. 2.OMS 2021/691 din 12.12.2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale Titlului IV – Sistemul național de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 3.Ordinul 1092/2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească. 4.Ordinul 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic. 5.Ordinul 2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească.

Examen promovare sofer

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează examen de promovare: 1.- de la șofer autosanitară I, la ambulanțier și 2.- de la șofer autosanitară II, la șofer autosanitară I Examenul constă în susținerea unei probe scrise. Proba scrisă în data de 24.11.2016, ora 9,00 la sediu unității. Bibliografie examen: 1. Codul rutier. 2. Manual cu întrebări și răspunsuri pentru ambulanțieri și registratori de urgență, editura RO-MA SIBIU 2014

Concurs: 3 posturi de Șofer autosanitară I- Substația Mediaș

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei funcții contractuale de execuție, astfel: - 3 posturi de Șofer autosanitară I- Substația Mediaș Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în17.08.2017, ora 09:00 Proba practică și interviul în data de 21.08.2017, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt - Diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului - 6 ani vechime ca șofer profesionist - Permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru categoriile B și C Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 07.08.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

Concurs post de muncitor calificat I- Substația Mediaș

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție vacante temporar, cu timp parțial( 4 ore/zi) astfel: - 1 post de muncitor calificat I- Substația Mediaș Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în09.08.2017, ora 09:00 Proba practică și interviul în data de 11.08.2017, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt - Certificat calificare mecanic auto - 9 ani vechime ca mecanic auto Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 31.07.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

1 post de asistent medical generalist Substația Cisnădie

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții contractuale de execuție, temporar vacanta astfel: - 1 post de asistent medical generalist (PL, SSD, S)- Substația Cisnădie Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în 26.05.2017, ora 09:00Proba practică și interviul în data de 29.05.2017, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt- Diplomă de absolvire a școlii în domeniu- 6 luni vechime ca asistent medical Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 17.05.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194

Dosare admise pentru concursul din data de 08.05.2017 ora 09,00

Iorga Ildiko Melinda Socaciu Ilie Adrian Gavriloaia Rares Florin

Concurs ECONOMIST- compartiment Statistica

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante astfel: Compartiment Evaluare Statistică Sanitară - 1 post de economist II Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în22.05.2017, ora 09:00 Interviul în data de 24.05.2017, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt - Diplomă de licență - Vechime în specialialitate minim 6 luni Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 11.05.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

Concurs ECONOMIST

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante astfel: Compartiment RUNOS - 1 post de economist I Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în29.05.2017, ora 09:00 Interviul în data de 31.05.2017, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt - Diplomă de licență - Vechime în specialialitate minim 3 ani si 6 luni ( personal – salarizare) Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 11.05.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

Concurs asistent medical generalist

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a două funcții contractuale de execuție vacante astfel: - 1 post de asistent medical generalist (PL, SSD, S)- Stația Sibiu - 1 post de asistent medical generalist (PL, SSD, S)- Substația Cisnădie Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în08.05.2017, ora 09:00 Proba practică și interviul în data de 10.05.2017, ora 09:00 Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt - Diplomă de absolvire a școlii în domeniu - 6 luni vechime ca asistent medical Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de : 27.04.2017, ora 15:00, la sediul unității. Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

Concurs operator registrator de urgență principal

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante astfel: - 1 post de operator registrator de urgență principal Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data în16.05.2017, ora 09:00 Proba practică și interviul în data de 18.05.2017, ora 09:00 Relații suplimentare la sediul: Sibiu, str. Constituției nr.19, persoana de contact Marcela Mărginean, telefon/fax:0269/230194.

Rezultate dosare selectate pentru concursul din data de 05.04.2017 ASISTENT MEDICAL- perioada determinată

Nr. Nume și prenume Rezultat selecție dosare 1 Iorga Ildiko Melinda Admis 2 Spetcu Dragoș Marian Admis Președinte comisie concurs, Corina REBIGA

Concurs Asistent medical generalist, în cadrul Stației Centrale Sibiu

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a unei funcții contractualede execuție vacantă astfel: - 1 (unu) post de asistent medical generalist, în cadrul Stației Centrale Sibiu Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și completată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: • Selecția dosarelor • Proba scrisă • Proba practică • Interviu Pentru a ocupa postul vacant temporar candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice conform art.3 și art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările ți completările ulterioare astfel: Condiții generale de participare la concurs: a) are cetățeniaromână, cetățenie a altor state membre ale UniuniiEuropenesau a stateloraparținândSpațiului Economic European șidomiciliulînRomânia; b) cunoaștelimbaromână, scrisșivorbit; c) are vârstaminimăreglementată de prevederilelegale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătatecorespunzătoarepostuluipentru care candidează, atestatăpebazaadeverințeimedicaleeliberate de medicul de familiesau de unitățilesanitareabilitate; f) îndeplineștecondițiile de studiiși, dupăcaz, de vechimesaualtecondițiispecificepotrivitcerințelorpostuluiscos la concurs; g) nu a fostcondamnatădefinitivpentrusăvârșireauneiinfracțiuni contra umanității, contra statuluiori contra autorității, de serviciusauînlegătură cu serviciul, care împiedicăînfăptuireajustiției, de falsori a unorfapte de corupțiesau a uneiinfracțiunisăvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitareafuncției, cu excepțiasituațieiîn care a intervenitreabilitarea. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt: • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniu Dosarelepentruînscrierea la concurs se vordepune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de AmbulanțăJudețean Sibiu, începand cu data de 20.03.2017 șivaconțineurmătoareledocumente: a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f) adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) chitanțătaxă concurs de 100 lei. Documentele de la punctele b, c și d vor fi prezentateșiîn original învedereaverificăriiconformitățiicopiilor cu acestea. Concursul se vadesfășuraîntreietapesuccesivedupă cum urmează: - Selecțiadosarelorde înscrierevaavealocîn data de 28.03.2017, pebazaîndeplinirii condițiilor de participare, iarrezultatulacesteia se vaafișaîn data de 28.03.2017 , cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“, însoțită, dupăcaz, de motivulrespingerii, la sediulServiciului de AmbulanțăJudețean Sibiu șipepagina de internet a instituției. - Probascrisă, în data de 05.04.2017, ora 09:00. Rezultatulva fi afișatîn maxim o zi lucrătoare de la data finalizăriiprobei cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“ la sediulServiciului de AmbulanțăJudețean Sibiu șipepagina de internet a instituției. - Probapracticășiinterviulvoravealocîn data de 07.04.2017, începând cu ora 09:00. La probapracticăvorparticipadoarcandidații care au fostdeclarațiadmiși la probascrisă, iar la interviuvorparticipadoarcandidații care au fostdeclarațiamiși la probeleanterioare. Suntdeclarațiadmiși la probascrisă, probapracticăși la interviucandidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. Rezultatelefinale vor fi afișate la sediulServiciului de AmbulanțăJudețean Sibiu șipepagina de internet . Dupăafișarearezultatelor finale candidațiinemulțumiți pot depunecontestațieîncelmult o zilucrătoare de la data afșăriiacestora la sediulinstituției sub sancțiuneadecăderii din acestdrept. BIBLIOGRAFIE 1. Introducereaînmedicina de urgențăprespitalicească MANUAL SMURD 2016 2. Manual 1000 de întrebărișirăspunsuripentruasistențimedicali. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, str. Constituției nr.19, telefon 0269/230194. Reprezentant legal, Manager general Dr. Felicia Alina TĂRNĂUCEANU

Concurs Asistent medical generalist, în cadrul Stației Centrale Sibiu

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu sediul în localitatea Sibiu, str. Constituției nr.19, județul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a unei funcții contractualede execuție vacantă astfel: - 1 (unu) post de asistent medical generalist, în cadrul Stației Centrale Sibiu Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 modificată și completată cu H.G. nr.1027/2014, în următoarele etape: • Selecția dosarelor • Proba scrisă • Proba practică • Interviu Pentru a ocupa postul vacant temporar candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice conform art.3 și art.4 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările ți completările ulterioare astfel: Condiții generale de participare la concurs: a) are cetățeniaromână, cetățenie a altor state membre ale UniuniiEuropenesau a stateloraparținândSpațiului Economic European șidomiciliulînRomânia; b) cunoaștelimbaromână, scrisșivorbit; c) are vârstaminimăreglementată de prevederilelegale; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) are o stare de sănătatecorespunzătoarepostuluipentru care candidează, atestatăpebazaadeverințeimedicaleeliberate de medicul de familiesau de unitățilesanitareabilitate; f) îndeplineștecondițiile de studiiși, dupăcaz, de vechimesaualtecondițiispecificepotrivitcerințelorpostuluiscos la concurs; g) nu a fostcondamnatădefinitivpentrusăvârșireauneiinfracțiuni contra umanității, contra statuluiori contra autorității, de serviciusauînlegătură cu serviciul, care împiedicăînfăptuireajustiției, de falsori a unorfapte de corupțiesau a uneiinfracțiunisăvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitareafuncției, cu excepțiasituațieiîn care a intervenitreabilitarea. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției vacante sunt: • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniu Dosarelepentruînscrierea la concurs se vordepune la Compartimentul R.U.N.O.S. al Serviciului de AmbulanțăJudețean Sibiu, începand cu data de 20.03.2017 șivaconțineurmătoareledocumente: a) cerere de înscriere la concurs adresata conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice; d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; f) adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) chitanțătaxă concurs de 100 lei. Documentele de la punctele b, c și d vor fi prezentateșiîn original învedereaverificăriiconformitățiicopiilor cu acestea. Concursul se vadesfășuraîntreietapesuccesivedupă cum urmează: - Selecțiadosarelorde înscrierevaavealocîn data de 28.03.2017, pebazaîndeplinirii condițiilor de participare, iarrezultatulacesteia se vaafișaîn data de 28.03.2017 , cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“, însoțită, dupăcaz, de motivulrespingerii, la sediulServiciului de AmbulanțăJudețean Sibiu șipepagina de internet a instituției. - Probascrisă, în data de 05.04.2017, ora 09:00. Rezultatulva fi afișatîn maxim o zi lucrătoare de la data finalizăriiprobei cu mențiunea “ admis“ sau “ respins“ la sediulServiciului de AmbulanțăJudețean Sibiu șipepagina de internet a instituției. - Probapracticășiinterviulvoravealocîn data de 07.04.2017, începând cu ora 09:00. La probapracticăvorparticipadoarcandidații care au fostdeclarațiadmiși la probascrisă, iar la interviuvorparticipadoarcandidații care au fostdeclarațiamiși la probeleanterioare. Suntdeclarațiadmiși la probascrisă, probapracticăși la interviucandidații care au obținut minimum 50 puncte din maximum 100 de puncte. Rezultatelefinale vor fi afișate la sediulServiciului de AmbulanțăJudețean Sibiu șipepagina de internet . Dupăafișarearezultatelor finale candidațiinemulțumiți pot depunecontestațieîncelmult o zilucrătoare de la data afșăriiacestora la sediulinstituției sub sancțiuneadecăderii din acestdrept. BIBLIOGRAFIE 1. Introducereaînmedicina de urgențăprespitalicească MANUAL SMURD 2016 2. Manual 1000 de întrebărișirăspunsuripentruasistențimedicali. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, str. Constituției nr.19, telefon 0269/230194. Reprezentant legal, Manager general Dr. Felicia Alina TĂRNĂUCEANU

Concurs Ambulatier si Sofer autosanitara

În perioada 11.12.2015-11.01.2016 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(un) post ambulanțier în cadrul Substației Mediaș, 1 (un) post șofer autosanitară I în cadrul S.A.J.Sibiu – Stația Centrală Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 11.12.2015 până la data de 29.12.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Asistent Medical

În perioada 11.12.2015-08.01.2016 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(un) post de asistent medical (PL, SSD, S) din cadrul S.A.J.Sibiu – la Stația Centrală Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 11.12.2015 până la data de 29.12.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Ambulatier/Sofer autosanitara - 8 posturi

În perioada 15.10-05.11.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 8(opt) posturi (ambulanțier, șofer autosanitară I și șofer autosanitară II) din cadrul S.A.J.Sibiu – 6(șase) posturi la Stația Centrală Sibiu și 2(două) posturi la Substația Mediaș. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 15.10.2015 până la data de 28.10.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Asistent Medical - 8 posturi

În perioada 13.10-03.11.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 8(opt) posturi de asistent medical (PL, SSD, S) din cadrul S.A.J.Sibiu – 6 (șase) posturi de asistent medical la Stația Centrală Sibiu și 2(două) posturi de asistent medical la Substația Mediaș. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 13.10.2015 până la data de 26.10.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs ambulanțier

În perioada 31.08-23.09.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(un) post de ambulanțier din cadrul S.A.J. Sibiu – Substația Cisnădie. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 31.08.2015 până la data de 14.09.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Portar

În perioada 27.08-21.09.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de portar din cadrul S.A.J.Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 27.08.2015 până la data de 11.09.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Asistent Medical

În perioada 27.08-12.09.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2(două) posturi de asistent medical din cadrul S.A.J. Sibiu – Stația Sibiu și Substația Cisnădie. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 27.08.2015 până la data de 03.09.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Asistent Medical

În perioada 15.06-01.07.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2(două) posturi de asistent medical din cadrul S.A.J. Sibiu – Substația Cisnădie și Substația Tălmaciu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 15.06.2015 până la data de 19.06.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs statistician medical

În perioada 22.05-08.06.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1(un) post de statistician medical din cadrul S.A.J.Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 22.05.2015 până la data de 28.05.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs operator registrator de urgență

În perioada 21.05-12.06.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(un) post de operator registrator de urgență din cadrul S.A.J.Sibiu – Dispecerat Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 21.05.2015 până la data de 04.06.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Asistent Medical

În perioada 21.05-05.06.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 2(două) posturi de asistent medical din cadrul S.A.J.Sibiu – Stația Sibiu și Substația Tălmaciu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 21.05.2015 până la data de 27.05.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Conscurs tehnician I A

În perioada 18.05-10.06.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(un) post de tehnician I A in cadrul S.A.J.Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 18.05.2015 până la data de 29.05.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Asistent Medical

În perioada 06-15.05.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(un) post de asistent medical in cadrul S.A.J.Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 22.04.2015 până la data de 06.05.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Inginer Auto

În data de 12.05.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(un) post de inginer auto din cadrul S.A.J.Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 17.04.2015 până la data de 05.05.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

Concurs Portari

În data de 30.04.2015 va avea loc concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de portar din cadrul S.A.J.Sibiu. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la Compartimentul R.U.N.O.S al S.A.J Sibiu începând cu data de 09.04.2015 până la data de 23.04.2015. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194.

CONCURS ASISTENT

In data de 12-03-2014 va avea loc concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical la SAJ Sibiu-substatia Medias.Inscrieri pana la data de 11-02-2014.Informatii suplimentare la tel.0269/230194

In data de 6-03-2014 va avea loc concurs pentru ocuparea unui post de sofer/ambulantier la SAJ Sibiu.Inscrieri pana la data de 5-02-2014.Informatii suplimentare la tel.0269/230194

Concurs!

In data de 3-02-2014 va avea loc concurs pentru ocuparea a doua posturi de asistent si unul de sofer/ambulantier la SAJ Sibiu.Informatii suplimentare la tel.0269/230194

Concurs Jurist

In data de 25-11-2013 are loc concursul pentru ocuparea a jumatate de norma jurist in cadrul SAJ Sibiu. Informatii la secretariat, tel: 0269-230194

ERATA!

Concursul postat mai jos va avea loc in data de 11-11-2013 si nu in aceasta luna cum a fost eronat postat prima oara.

Concurs angajari!

In data de 11-10-2013 are loc concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: -1 post asistent medical Agnita si 5 posturi ambulantier in Sibiu, Medias si Cisnadie. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194

Concurs angajari!

In data de 2-09-2013 are loc concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: -2 posturi asistent medical -asistent medical perioada determinata Medias -operator registrator de urgenta -ambulantier -revizor tehnic. Informatii suplimentare la secretariat, tel 0269-230194

Concurs ambulantier

In data de 15-05-2013 are loc concursul pentru ocuparea unui post de sofer/ambulantier in cadrul SAJ Sibiu. Informatii la secretariat, tel: 0269-230194

CONCURS ASISTENT SEF!

In data de 27-02-2013 are loc concursul pentru ocuparea postului de asistent sef in cadrul SAJ Sibiu. Informatii la secretariat, Tel 0269-230194.

Concurs post temporar vacant MEDIAS

In data de 10-01-2013 are loc concursul pentru ocuparea, pe perioada determinata, a unui post de asistent.Informatii suplimentare la secretariat

CONCURS!

SAJ SIBIU organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi de asistent medical si a unuia de stastistician, in data de 5-11-2012.Informatii suplimentare la secretariat.

Concurs MEDICI

In data de 8-10-2012 are loc concursul pentru ocuparea a 2 posturi de medic definitive si a unuia temporar vacant in cadrul SAJ Sibiu.Informatii suplimentare la secretariat.

Concurs Asistent Sef

In data de 1-10-2012 are loc concursul pentru ocuparea postului de asistent sef in cadrul SAJ Sibiu.Informatii la secretariat.

Sitemap | Administrare